Тест с ответами на тему: Экспериментальная психология (украинский язык)

Тест с ответами на тему: Экспериментальная психология (украинский язык)

Тест с ответами на тему: Экспериментальная психология (украинский язык)
0
01 января 2016

?ЗА ДУМКОЮ П.ФРЕССА, ІДЕЯ ВИМІРУ В ПСИХОЛОГІЇ ВПЕРШЕ ЗАРОДИЛАСЯ У:
=психології
=біології
+філософії
=нейрофізіології

?БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПСИХІКИ РОЗПОЧАЛОСЯ ЗАВДЯКИ УСПІХАМ:
=психології
=біології
=фізіологічної оптики й акустики
+нейрофізіології

?НА ДУМКУ П. ФРЕССА, ЗАСНУВАВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ ПСИХОЛОГІЮ, СТВОРИВШИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИКИ ВИМІРУ ПОРОГІВ ВІДЧУТТІВ:
=Р. Бертран
=Г. Гельмгольц
=X. Вольф
+Г. Фехнер

?ПЕРШИМИ ВЧЕНИМИ-ЕКСПЕРИМЕНТАТОРАМИ У ПСИХОЛОГІЇ СТАЛИ:
+фізики
=хіміки
=нейробіологи
=патологоанатоми

?АВТОР ПЕРШОГО ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРУ МОВИ В 1861 РОЦІ:
+П. Брока
=М.Вернике
=Г. Гельмгольц
=М. Бернштейн

?«ХРЕЩЕНИЙ БАТЬКО» ЕП, ПЕРШИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГ, ЗАСНОВНИК ПЕРШОЇ У СВІТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ:
=Г. Гельмгольц
=М. Бернштейн
=Е. Крепелін
+В. Вундт

?АВТОР НАЙВІДОМІШОГО ВІДКРИТТЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРИМЕНТУ:
=Г.-Т. Фехнер
+Г. Еббінгауз
=І.Бурдон
=Е. Крепелін

?«БАТЬКО» НАУКИ ЄВГЕНІКИ:
+Ф. Гальтон
=Г. Гельмгольц
=Л. Геббельс
=Ф. Гольцман

? ЗООПСИХОЛОГ, ЗАСНОВНИК БІХЕВІОРИЗМУ:
=К. Халл
=Б. Скіннер
=Е.Торндайк
+Дж. Уотсон

?ПРЕДСТАВНИК ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ:
=П. Ковалевський
=І. Сікорський
+Л.С.Виготський
=М. Ланге

?ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАСНОВНИКОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ:
=П. Ковалевський
=І. Сікорський
=Л.С.Виготський
+М. Ланге

?ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ УМОВИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІКИ:
=експериментальна психофізіологія
+експериментальна психологія
=експериментальна психіатрія
=експериментальна антропологія

?СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПРАВОМІРНОСТІ ГІПОТЕЗИ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ЯКОМУ ЕТАПІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
=1 етапі
+2 етапі
=3 етапі
=4 етапі

?КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ ЗАФІКСОВАНИХ ДАНИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ЯКОМУ ЕТАПІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
=1 етапі
=2 етапі
=3 етапі
+4 етапі

?ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ МЕТОДІВ І МЕТОДИК, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ВЧЕНИМ ОХОПИТИ МАКСИМАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ ЗНАЧУЩИХ ПАРАМЕТРІВ РЕАЛЬНОСТІ НАЗИВАЮТЬСЯ:
+комплексними
=аналітичними
=фундаментальними
=міждисциплінарними

?ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СПРОБА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ, ЯКА ЩЕ НЕ ВИРІШУВАЛАСЯ ПОДІБНИМ МЕТОДОМ, НАЗИВАЮТЬСЯ:
=критичні дослідження
+пошукові дослідження
=уточнюючі дослідження
=відтворюючі дослідження

?ДОСЛІДЖЕННЯ, МЕТОЮ ЯКИХ Є ПОВТОРЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПЕРЕВІРКИ ВИСНОВКІВ:
=критичні дослідження
=пошукові дослідження
=уточнюючі дослідження
+відтворюючі дослідження

?ДОСЛІДЖЕННЯ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ З МЕТОЮ ПЕРЕВІРКИ ІСНУЮЧОЇ ТЕОРІЇ, МОДЕЛІ, ГІПОТЕЗИ, ЗАКОНУ:
=уточнюючі дослідження
=пошукові дослідження
+критичні дослідження
=відтворюючі дослідження

?ДОСЛІДЖЕННЯ, МЕТОЮ ЯКИХ Є ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ, В ЯКИХ ТЕОРІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ФАКТИ Й ЕМПІРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ:
=критичні дослідження
+уточнюючі дослідження
=пошукові дослідження
=відтворюючі дослідження

?ПРИНЦИП, МЕТОЮ ЯКОГО Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ВЕЛИКІ ГРУПИ ЛЮДЕЙ:
=розвитку
+репрезентативності
=системності
=детермінізму

?ПРИНЦИП НАУКИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ РОЗГЛЯД ПСИХІЧНИХ УТВОРЕНЬ ЯК СУКУПНОСТІ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ:
+системності
=репрезентативності
=об’єктивності
=детермінізму

?ПРИНЦИП НАУКИ, ЩО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВВАЖАТИ ОТРИМАНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ Й ВИСНОВКИ ДОСТОВІРНИМИ:
=інваріантності
=ізоморфізму
=надійності
+валідності

?ПРИНЦИП НАУКИ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО ВСІ СПОСТЕРЕЖУВАНІ ЯВИЩА НЕ ВИПАДКОВІ, А МАЮТЬ ПЕВНУ ПРИЧИНУ:
=розвитку
=об’єктивності
=системності
+детермінізму

?ЗГІДНО ЗАГАЛЬНІЙ СХЕМІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ, НАУКОВА ПРОБЛЕМА ВИПЛИВАЄ З:
=об’єкта дослідження
=предмета дослідження
=припущення
+практичної задачі

?ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – ЦЕ:
=ідеальне дослідження
=валідне дослідження
=засноване на теорії
+засноване на досвіді

?ЕМПІРИЧНИЙ МЕТОД АКТИВНОГО ВТРУЧАННЯМ У СИТУАЦІЮ ДОСЛІДНИКА:
=опитування
+експеримент
=спостереження
=вивчення продуктів діяльності

?ЕКСПЕРИМЕНТ З НАЯВНІСТЮ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КОНТРОЛЬНОЇ ГРУП НАЗИВАЄТЬСЯ:
+паралельним
=суміжним
=послідовним
=комплексним
=системним

?ЕКСПЕРИМЕНТИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДО І ПІСЛЯ ПОДІЇ, НАЗИВАЮТЬСЯ:
=паралельним
=суміжним
+послідовним
=комплексним
=системним

?ЗА ХАРАКТЕРОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ, ВИДІЛЯЮТЬ ЕКСПЕРИМЕНТИ:
+польові та лабораторні
=одно факторні і багатофакторні
=практичні й наукові
=послідовні й паралельні

?ЗА СПЕЦИФІКОЮ ЗАВДАННЯ, ВИДІЛЯЮТЬ ЕКСПЕРИМЕНТИ:
+практичні й наукові
=польові та лабораторні
=одно факторні і багатофакторні
=послідовні й паралельні

?ВПЕРШЕ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИРОДНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ:
=П. Ковалевський
=І. Сікорський
+О. Лазурський
=М. Ланге

?ЕФЕКТ, ЯКИЙ ВИНИКАЄ УНАСЛІДОК НАВІЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА НА ПІДДОСЛІДНОГО:
+Розенталь
=подвійної суб’єктивності
=аудиторії
=плацебо

?ЕКСПЕРИМЕНТ, ЩО СПРЯМОВАНИЙ НА РОЗВИТОК НОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, НАЗИВАЄТЬСЯ:
=природній
=лабораторний
+формувальний
=операційний

?ОСНОВИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ РОЗРОБИВ:
=М. Бернштейн
=П. Гальперін
+Л.С.Виготський
=В.Вундт

?МЕТОД, ЩО ПОЛЯГАЄ У ШТУЧНОМУ СТВОРЕННІ УМОВ ДЛЯ СПРИЯННЯ ПРОЯВУ НАМІРІВ ПЕВНОЇ ОСОБИ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЇЇ ПОВЕДІНКОЮ:
=операційній експеримент
+оперативний експеримент
=слідчий експеримент
=правоохоронний експеримент

?ЕФЕКТ, ЯКИЙ ВИНИКАЄ УНАСЛІДОК ПРИСУТНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА, ІНШИХ ЛЮДЕЙ Й ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ЗМІНОЮ ПОВЕДІНКИ ДОСЛІДЖУВАНОГО:
=подвійної суб’єктивності
=плацебо
=фасаду
+аудиторії

?ЕФЕКТ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ПЕВНИХ ДІЙ В ПРИСУТНОСТІ ІНШИХ ЛЮДЕЙ НАЗИВАЄТЬСЯ:
=плацебо
=Розенталь
=інгібіції
+фасилітації
=ореолу

?ЕФЕКТ ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ПЕВНИХ ДІЙ В ПРИСУТНОСТІ ІНШИХ ЛЮДЕЙ НАЗИВАЄТЬСЯ:
+інгібіції
=плацебо
=Розенталь
=фасилітації
=ореолу

?МЕТОД ВВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЗМІННОЇ ПІДСТАВНОЮ ОСОБОЮ ЧИ ВИПАДКОМ, КОЛИ ДОСЛІДЖУВАНІ НЕ ПІДОЗРЮЮТЬ ПРО СВОЮ УЧАСТЬ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Є:
=подвійної суб’єктивності
+сліпий
=Розенталь
=Пігмаліона

?ДО АРХІВНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:
=проективні методи
=аналізу продуктів діяльності
=біографічний
+соціометричний

?НЕ Є ОЗНАКОЮ ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДУ:
=невизначеність стимульного матеріалу
+вимірювання психічної функції
=вимірювання модусу особистості в її відносинах із соціальним середовищем
=невизначеність інструкції до завдання

?ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ВИВЧЕННЯ ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ, ПСИХІЧНОГО ЯВИЩА, ОСОБИСТІСНОЇ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКАМИ СУМІЖНИХ НАУК:
=порівняльний
=системний
+комплексний

?ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕТОД, ЩО ОДНОЧАСНО ВИВЧАЄ ЄДИНЕ ПСИХІЧНЕ ЯВИЩЕ НА РІЗНИХ ДОСЛІДЖУВАНИХ:
+порівняльний
=комплексний
=повздошних зрізів

?ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ, ОБСТЕЖЕНЬ ІЗ ПЕВНОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ НА РІЗНИХ, АЛЕ ГОМОГЕННИХ (ОДНОРІДНИХ) ВИБІРКАХ РІЗНОГО ВІКУ:
+поперечних зрізів
=повздошних зрізів
=порівняльний
=комплексний

?ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ, ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОДНІЙ І ТІЙ САМІЙ ВИБІРЦІ ЧЕРЕЗ ПЕВНІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ:
=поперечних зрізів
+повздошних зрізів
=порівняльний
=комплексний

?ВИСОКА ТОЧНІСТЬ ПРОГНОЗУ Є ПЕРЕВАГОЮ МЕТОДУ:
=поперечних зрізів
+повздошних зрізів
=порівняльний

?ШКАЛА, ЩО УТВОРЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ НАДАННЯ «ІМЕН» ОБ’ЄКТАМ:
=порядкова
=рангова
+номінальна
=відношень

?ЗА ДОПОМОГОЮ ЦІЄЇ ШКАЛИ ВИЗНАЧАЮТЬ ВЕЛИЧИНУ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ У ВИЯВІ ПЕВНОЇ ВЛАСТИВОСТІ:
=порядкова
=рангова
=відношень
+інтервальна

?ШКАЛА, ЩО ВКАЗУЄ ЛИШЕ НА ПОСЛІДОВНІСТЬ НОСІЇВ ОЗНАКИ І НАПРЯМ СТУПЕНЯ ЇЇ ВИРАЖЕНОСТІ:
+рангова
=інтервальна
=відношень
=пропорцій

?ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ТИХ САМИХ ОСІБ ЗА ДОПОМОГОЮ ТИХ САМИХ ЗАПИТАНЬ КІЛЬКА РАЗІВ ЧЕРЕЗ ПЕВНІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ З КОНКРЕТНОЮ ПІЗНАВАЛЬНОЮ МЕТОЮ ЦЕ ІНТЕРВ’Ю:
=діагностичне
+панельне
=клінічне
=терапевтичне

?ПИТАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ОТРИМАТИ ВІДОМОСТІ ЛИШЕ ВІД ДЕЯКИХ РЕСПОНДЕНТІВ (АНКЕТА В АНКЕТІ) , Є:
=закриті
=відкриті
+фільтри
=уточнювальні

?ЩО ОЗНАЧАЄ, ЩО ПРОБЛЕМА ПОВИННА БУТИ ОПЕРАЦІОНАЛІЗОВАНОЮ:
=визначеною
=повинні застосовуватись операції мислення
=обміркованою
+доступною експериментальному вивченню і кількісному вимірюванню

?ОЧІКУВАНИЙ КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ВИЗНАЧАЄ ЗАГАЛЬНУ СПРЯМОВАНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
+мета
=задача
=висновок
=заключення

?ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ І МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПСИХІКИ – ЦЕ:
=об’єкт дослідження
+предмет дослідження
=мета дослідження

?ПСИХІЧНИЙ ФЕНОМЕН, ЩО ДОСЛІДЖУЄ ВЧЕНИЙ – ЦЕ:
+об’єкт дослідження
=предмет дослідження
=мета дослідження
=результат дослідження

?БУДЬ-ЯКА ВИБІРКА, ЩО ТОЧНО ВІДОБРАЖАЄ ПОПУЛЯЦІЮ, З ЯКОЇ ЇЇ ВІДІБРАЛИ, Є:
+репрезентативною
=не репрезентативною
=експериментальною

?КРИТЕРІЙ ОПЕРАЦІЙНОЇ ВАЛІДНОСТІ, ДРУГА НАЗВА:
=внутрішньої валідності
=зовнішньої валідності
+змістовий

?МЕТОД ВИПАДКОВОГО ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ, ДРУГА НАЗВА:
=стратометричний
+рандомізація
=попарного відбору
=реальні групи

?МЕТОД ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО ГЕНЕРАЛЬНУ СУКУПНІСТЬ РОЗГЛЯДАЮТЬ ЯК СУКУПНІСТЬ ГРУП, ЩО МАЮТЬ ПЕВНІ ХАРАКЕРИСТИКИ:
=реальної групи
=попарного відбору
=рандомізація
+стратометричний

?МЕТОД ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ, ДЕ ДОСЛІДЖУВАНІ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ВСІХ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ:
=стратометричний
+наближеного моделювання
=рандомізація
=попарного відбору

?КАУЗАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК – ЦЕ ЗВ’ЯЗОК:
=між об’єктом й предметом
=між дослідником й піддослідним
=між причинами
=між наслідками
+між причинами й наслідками

?ВНУТРІШНЬО НЕСУПЕРЕЧЛИВА СИСТЕМА ЗНАНЬ ПРО РЕАЛЬНІСТЬ:
=проблема
+теорія
=парадигма

?РУХ ВІД ЧАСТКОВОГО ДО ЗАГАЛЬНОГО, ВІД ФАКТІВ ДО ТЕОРІЇ – ЦЕ МЕТОД:
=каузальний
+індуктивний
=дедуктивний

?ГІПОТЕЗА ПРО ПОДІБНІСТЬ, ЯКА СВІДЧИТЬ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ І КОНТРОЛЬНИМИ ДАНИМИ:
+нуль-гіпотеза
=гіпотеза про відмінність
=контр гіпотеза

?КОЛИ НУЛЬ-ГІПОТЕЗА ВІДХИЛЯЄТЬСЯ, ГОВОРЯТЬ, ЩО ВІДМІННОСТІ МІЖ ДАНИМИ Є СТАТИСТИЧНО:
=достовірними
=незначущими
+значущими

?БУДЬ-ЯКА ЗМІННА, ЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ Є РЕЗУЛЬТАТОМ ЗМІН У ЗНАЧЕННЯХ ОДНІЄЇ ЧИ КІЛЬКОХ НЕЗАЛЕЖНИХ – ЦЕ:
=проміжна змінна
=побічна змінна
=незалежна змінна
+залежна змінна

?ЗМІННА, ЯКУ ЗМІНЮЄ ЕКСПЕРИМЕНТАТОР З МЕТОЮ ПЕРЕВІРИТИ ЇЇ ВПЛИВ НА ІНШИЙ АСПЕКТ ДІЙСНОСТІ:
=проміжна змінна
=побічна змінна
+незалежна змінна
=залежна змінна

?НЕ Є ВИДОМ ІНСТРУКЦІЙ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ:
+подразнююча
=нейтральна
=мотивуюча

?СПОСІБ КОНТРОЛЮ ВПЛИВУ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА НА ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗА ЯКИМ ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З АНАЛІЗУ УСУВАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ОСІБ, ЯКІ ПРОВОКУЮТЬ НЕЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ГРУП:
=блокова рандомізація
=балансування
=контрбалансування
=попарне порівняння
+постекспериментальний відбір

?ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОДНОМУ АБО ДЕКІЛЬКОМ ПІДДОСЛІДНИХ ВСІХ ДОСЛІДЖУВАНИХ РІВНІВ НЗ – ЦЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СХЕМА:
=міжгрупова
=крос індивідуальна
+інтраіндивідуальна
=змішана

?ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СХЕМА, ПРИ ЯКІЙ ДЕЯКІ ЗМІННІ Є МІЖГРУПОВИМИ, А ДЕЯКІ ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНИМИ:
=міжгрупова
=крос індивідуальна
=інтраіндивідуальна
+змішана

?ПРЕД’ЯВЛЕННЯ КОЖНОГО РІВНЯ (КОЖНОЇ З УМОВ) НЗ РІЗНИМ ГРУПАМ ПІДДОСЛІДНИХ – ЦЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СХЕМА:
+міжгрупова
=крос індивідуальна
=інтраіндивідуальна
=змішана

?ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЛАНУ ВСІ ДОСЛІДЖУВАНІ ОТРИМУЮТЬ ВСІ РІВНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВПЛИВУ:
+міжгруповий
=крос індивідуальний
=інтраіндивідуальний
=змішаний

?ПЛАН СОЛОМОНА ЦЕ ПЛАН:
=для двох рандомізованих груп із тестуванням після дії
=план для співвіднесених груп
=для двох рандомізованих груп із попереднім і підсумковим тестуванням (граничним контролем)
+для чотирьох рандомізованих груп з контролем ефектів попереднього тестування

?В ЦЬОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЛАНІ ВІДСУТНІ МОЖЛИ-ВОСТІ КОНТРОЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ВАЛІДНОСТІ:
+доекспериментальні плани
=якісні експериментальні плани
=плани істинних експериментів
=квазіекспериментальні плани

?Не використовував план одиничного випадку:
=Г.-Т. Фехнер
=В. Вундт
+Р.-Е. Фішер
=Г. Еббінгауз

?СТРАТЕГІЮ ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ З ОДНИМ ДОСЛІДЖУВАНИМ У ВИГЛЯДІ ЧАСОВИХ СЕРІЙ РОЗРОБИВ:
=Р.-Е. Фішер
+Б.-Ф. Скіннер
=К. Пірсон
=Д.-Т. Кемпбелл

?ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КОНТРОЛЬНОЇ ГРУП В ДОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЛАНІ ДЛЯ ДВОХ НЕЕКВІВАЛЕНТНИХ ГРУП ІЗ ТЕСТУВАННЯМ ПІСЛЯ ДІЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬ :
=коефіцієнт кореляції Пірсона
=F-критерій Фішера
+t- критерій Ст’юдента
=U критерій Манна-Уітні

?ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ КВАЗІЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ СФОРМУЛЮВАЛИ:
+Д.-Т. Кемпбелл і Д.-Р. Кокс
=Д.-Т. Кемпбелл і Р.-Е. Фішер
=Р.-Е. Фішер і К.Пірсон
=П. Фресс і Д.-Т. Кемпбелл

?НЕЗАЛЕЖНОЮ ЗМІННОЮ Є ПЕВНА РЕАЛЬНА ПОДІЯ ІЗ ЖИТТЯ ДОСЛІДЖУВАНИХ, ЦЕ ПЛАН:
=доекспериментальний
=квазіекспериментальний
=істинний
+eх-post-factо
=план Соломона

?ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛОРАТОРНОГО ХАРАКТЕРУ – ЦЕ ВИД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
=констатувального
=формувального
+пошукового
=уточнюючого

?ДО РІЗНОВИДІВ ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ МЕТОД:
+найближчого сусіда
=прийомних родичів
=близнюків
=генеалогічний

?СХЕМА ЛОНГІТЮДУ, ЗА ЯКОЮ ДЛЯ ОДНІЄЇ Й ТІЄЇ Ж КОГОРТИ ЗАЛЕЖНА ЗМІННА ВИМІРЮЄТЬСЯ В РІЗНОМУ ВІЦІ Й РІЗНІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ, ПРИЧОМУ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ЗМІШУВАННЯ ВІКУ ТА ЧАСУ ВИМІРУ:
=порівняльно-вікова
+класична
=тимчасового запізнення
=когортно-послідовна

?СХЕМА ЛОНГІТЮДУ, ЗА ЯКОЮ ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ ПІДДОСЛІДНІ ОДНОГО ВІКУ В РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ:
=порівняльно-вікова
=класична
+тимчасового запізнення
=когортно-послідовна

?РІВЕНЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІКИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ СУКУПНОСТІ ЕМПІРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ:
=формальний
+змістовий
=співставлюючий

?РІВЕНЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІКИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ СУКУПНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРІВ:
+формальний
=змістовий
=співставлюючий

?ОПЕРАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦЬ, В ЯКИХ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗБИТІ ПО ГРУПАХ “СИРИХ” ЗНАЧЕНЬ, ЧАСТОТ АБО ВІДСОТКІВ НАЗИВАЄТЬСЯ:
=кросинговер
=крос-кросинговер
+табуляція
=крос-табуляція

?ПОБУДОВА ПОЛІГОНІВ РОЗПОДІЛУ – ЦЕ ОПЕРАЦІЯ:
=кросінговера
=табуляції
+графічного зображення
=військова

?СЕРЕД ФОРМ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОЯСНЕННЯ НЕ ВИОКРЕМЛЮЮТЬ:
=психологічний редукціонізм
+психоматематичний редукціонізм
=соціологічне зведення

?НОВИЙ ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ КОНСТРУКТ — “ЗОНА НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ” В ІНТЕРПРЕТАЦІЮ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ ВВІВ:
=П. Я. Гальперін
=В.В.Давидов
=Д.Б.Ельконін
+Л.С.Виготський

?СОЦІОРАМА Є ПРИКЛАДОМ:
=гістограми
=полігону розподілу
+графу
=просторово-графічного опису

?ЗАКОН ЄРКСА – ДОДСОНА Є ПРИКЛАДОМ КОРЕЛЯЦІЇ:
=лінійної
=нульової
+нелінійної
=випадкової

?МЕЖАМИ КОЕФІЦІЄНТУ КОРЕЛЯЦІЇ Є:
=від 0 до 3
=від -1 до 0
+від -1 до +1

?ВИД КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ, В МЕЖАХ ВІД 0,6 НАЗИВАЄТЬСЯ:
+позитивний високий
=позитивний середній
=зворотній середній
=позитивний малий

?ВИД КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ, В МЕЖАХ ВІД ”–” 0 ДО ”–” 0,3 НАЗИВАЄТЬСЯ:
=зворотній й високий
=зворотній середній
+зворотній малий

?ЯКЩО ЗРОСТАННЯ РІВНЯ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ЗНИЖЕННЯМ РІВНЯ ІНШОЇ, ТО ЦЕ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК:
+зворотній
=нульовий
=прямий

?ЯКЩО ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЕРІЇ РІЗНИХ ТЕСТОВИХ ВИПРОБУВАНЬ МОЖЛИВЕ ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ, ГОВОРЯТЬ ПРО ЕФЕКТ:
=послідовності
=фонових дій і природного розвитку
+научуваності
=взаємодії процедури тестування і складу групи

?ПОМИЛКА АНТИЦИПАЦІЇ – ЦЕ ПОМИЛКА:
=звикання
+очікування
=першого враження
=нерівності, «білої заздрості»

?ТЕОРІЯ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ РОЗРОБЛЕНА:
=С. Московічі
+Л.Фестінгером
=Е. Мейо
=Музафером Шеріфом

?ПІЛОТАЖНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – ЦЕ:
=дослідження, що проводять пілоти
=повторне дослідження
+передує основному
=дослідження з тривалими перервами

Комментировать
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит